OPIS SYSTEMU - AGENCJA CELNA MARSZAŁEK - NOWY SĄCZ

Idź do spisu treści

Menu główne

OPIS SYSTEMU

PORADNIK > INTRASTATSystem INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r.


System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Wprowadzenie w Polsce systemu INTRASTAT zaowocowało nałożeniem na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium innych państw Unii Europejskiej na terytorium Polski i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw należących do Wspólnoty. Informacje o handlu towarami pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub przedstawicieli reprezentujących te podmioty.
Podmioty (przedsiębiorcy) zobowiązane do przekazywania danych dotyczących ich obrotów towarowych z krajami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na DEKLARACJI INTRASTAT - PRZYWÓZ i DEKLARACJI INTRASTAT - WYWÓZ. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowe wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który nie będzie prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne określone w Ustawie Prawo Celne z 19 marca 2004 r.
W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Przedstawicielem takim jest agent celny. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Na 2021 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł.;
dla wywozu 2.000.000 zł.

próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł.;
dla wywozu 108.000.000 zł.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:
- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.
- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji Intrastat:

- sporządzenie faktur wewnętrznych VAT
- kwartalna informacja podsmowująca (VAT-UE)
- przygotowanie deklaracji Intrastat
- przesłanie deklaracji do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz jej archiwizacja
- reprezentowanie Państwa firmy przed Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)

Deklaracje Intrastat wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów. Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego